Regulamin

§ 1 Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą Reflect Group Szymon Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266C, zwaną dalej Yore, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Właścicielem marki Yore oraz sklepu Internetowego www.yore.pl jest firma Reflect Group Szymon Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266C, NIP: 9721087042, KRS: 0000832499. Konto bankowe: 79 1140 2004 0000 3702 7470 1434.

1.3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Yore.pl dostępny pod adresem www.yore.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Yore – sprzedawca - Reflect Group Szymon Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266C, NIP: 9721087042, KRS: 0000832499.

d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Yore,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Yore, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Yore,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Yore,

o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Yore, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Yore polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) kontakt z Yore za pośrednictwem formularza kontaktowego,

d) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu,

e) prowadzeniu Newslettera.

1.5. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.yore.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Yore: [email protected]

1.8. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.yore.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 2 Zasady przesyłanych wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu Yore są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie Yore.pl.

2.2. Yore dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień oraz znakowania odzieży. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług Yore.

2.3. Yore zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

2.4. Przedstawione oferty cenowe na znakowanie odzieży we wiadomościach e-mail od Yore nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich wysłania.

§ 3 Warunki składania zamówień

3.1. Klientami Yore mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które korzystają z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Yore.

a) Kupujący oświadcza, że zawarta umowa, kupiony towar ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakter zawodowy.

3.2. Do realizacji zamówienia pracownik Yore przystąpi tylko wówczas gdy:

a) Klient prześle wiadomość e-mail ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, ilość), a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.

b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów nie jest możliwe. 

3.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.2.

3.4. Yore nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 7 dni robocze. Nie dotyczy, gdy zachodzą zdarzenia wymienione w punkcie 3.10.

3.5. Za datę realizacji zamówienia uznaje się dzień odebrania paczki z zamówieniem przez kuriera. 

3.6. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 3.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumiane jako zawarcie umowy.

3.7. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.

3.8. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Yore, celem wykonania nadruku lub haftu. Yore nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.

3.9. W Yore nie ma możliwości zwracania, a także wymiany towaru na inny. 

3.10. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni roboczych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów.

§ 4 Zasady składania reklamacji

4.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru niezwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń do 14 dni roboczych od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić kwestionariusz na stronie https://www.reflect.pl/reklamacja.html podająć powód reklamacji, oczekiwania, zdjęcia, numer faktury i zamówienia.

4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury będzie większy niż +/- 5%. 

4.3. Towary oferowane w Yore nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

4.4. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana nie później niż na siódmy dzień roboczy, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

4.5. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzone produkty. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

4.6. Zwrot Towaru w sytuacji określonej w 4.5 odbywa się na koszt Yore. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (przetarć, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania towaru Yore nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5 Płatności

5.1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia. 

§ 6 Ochrona danych osobowych

6.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Reflect Group Szymon Frieske, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

6.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Reflect Group Szymon Frieske wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu.

6.3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Yore.

6.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.yore.pl

§ 7 Ochrona praw autorskich

7.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.yore.pl są własnością Yore lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

7.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.yore.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Yore lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

7.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.yore.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

7.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Yore lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 8 Ochrona praw autorskich

8.1. Wysyłki zagraniczne (zamówienia, które miałyby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej), są realizowane po indywidualnym uzgodnieniu z klientem warunków realizacji takiego zamówienia, w tym sposobu oraz kosztów dostawy. 

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: https://yore.pl/regulamin. Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

9.2. O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: https://yore.pl/regulamin, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Yore, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

9.3. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Poznaniu.

9.4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

9.5. Regulamin obowiązuje od dnia 1-03-2023r.